กทม.เชิญชมมหกรรมหุ่นละครเล็กเฉลิมพระเกียรติฯ เดือนม.ค. ถึง ก.พ.59 ชมฟรีทุกรอบ

0
Facebook Twitter Google+ Email Addthis

   ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  กรุงเทพมหานครสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมประเพณี ตลอดจนมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยทุกสาขา ประกอบกับกรุงเทพมหานครมีนโยบายในการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและวิถี ชีวิตความเป็นอยู่ของไทย ดังเช่นการแสดงหุ่นละครเล็กซึ่งเป็นศิลปะการแสดงของไทยประเภทหนึ่งที่มีอายุ มากว่า 100 ปี ซึ่งในปัจจุบันหากไม่มีการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเภทนี้ไว้ การแสดงหุ่นละครเล็กก็จะเลือนหายไปจากสังคมไทย กรุงเทพมหานครจึงได้จัดโครงการงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (มหกรรมหุ่นละครเล็ก) ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้เรื่องหุ่นไทย การเชิดหุ่น การแสดงหุ่น และการส่งเสริมงานหัตถศิลป์ชั้นสูง โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว ต่างชาติ ได้มีความสุขกับการรับชมการแสดงมหกรรมหุ่นละครเล็กที่กรุงเทพมหานครจะจัด ขึ้นในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2559 และร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามไว้ให้อนุชนรุ่นหลังต่อไป

                สำหรับการแสดงมหกรรมหุ่นละครเล็กเฉลิมพระเกียรติ จัดแสดงเรื่อง "ครุฑานุภาพ" กำหนดแสดงในวันเสาร์ที่ 16 และวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 วันละ 2 รอบ รอบบ่ายเวลา 13.00 -14.30 น. และรอบค่ำเวลา 19.15 – 20.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยกราบทูลเชิญพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงทอดพระเนตรการแสดง ส่วนการแสดงรอบโรดโชว์ จัดแสดงในสถานที่ต่างๆ จำนวน 8 รอบ ดังนี้ วันที่ 22 มกราคม 2559 รอบเช้าเวลา 10.00 -11.30 น. รอบบ่ายเวลา 14.00 – 15.30 น. ณ โรงละครแห่งชาติ วันที่ 26-27 มกราคม 2559 รอบเช้าเวลา 10.00 -11.30 น. รอบบ่ายเวลา 14.00 – 15.30 น. ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) และวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 รอบเช้าเวลา 10.00 -11.30 น. รอบบ่ายเวลา 14.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์ โดยเปิดให้ประชาชนชมฟรีทุกรอบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. โทร. 0 2246 0328